Algemene voorwaarden van The Meetplant

Gedeponeerd onder nummer 61953393 bij de Kamer van Koophandel.

The Meetplant is een online Platform, waarop Verhuurders hun inspirerende werkplekken en ontmoetingsruimtes aan Huurders kunnen aanbieden. De website fungeert als een Platform waarop Partijen met elkaar kunnen communiceren en overeenkomsten met elkaar kunnen afsluiten. The Meetplant is enkel intermediair.

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. The Meetplant: zijnde de onderneming die haar online Platform ter beschikking stelt aan Verhuurders en Huurders.
 2. Verhuurder: leverancier van een dienst die aangeboden wordt op het Platform.
 3. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die op het Platform de aangeboden dienst reserveert / boekt.
 4. Partijen: de Verhuurder en Huurder tezamen.
 5. Platform: de website www.themeetplant.nl.
 6. Dienst: de op het Platform aangeboden inspirerende vergaderruimtes, -accommodaties en / of werkplekken en indien gewenst het aanbieden van aanvullende diensten op locatie zoals catering, overnachting, audiovisuele apparatuur etc.
 7. Boeking: De definitieve reservering van de dienst door de Huurder op het Platform.
 8. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 9. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2  Registratie 

 1. Voor het gebruik van de diensten op het Platform is een registratie van Partijen vereist. Registeren is kosteloos en vereist dat Partijen akkoord gaan met deze voorwaarden.
 2. Bij de registratie zijn Partijen verplicht om actuele en volledige informatie te verstrekken, zoals vereist op het online registratieformulier.
 3. Bij de registratie kiezen Partijen een gebruikers-ID en een wachtwoord. De gebruikersnaam mag geen e-mail of internetadres zijn. Tevens mag de gebruikersnaam geen inbreuk plegen op de (handels)namen of rechten van derden of in strijd zijn met de goede zeden.
 4. Na registratie ontvangen Partijen een ID-naam en wachtwoord die zijn toegewezen aan hun ledenaccount.
 5. Partijen dienen tenminste 18 jaar oud en handelingsbekwaam te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan.
 6. The Meetplant heeft het recht om het account van de Huurder en Verhuurder te blokkeren indien sprake is van enig gebruik dat in strijd is met de openbare orde en goede zeden, dan wel in strijd met deze voorwaarden.

Artikel 3  Boekingen op het Platform

 1. De Huurder maakt de boeking definitief door betaling van de dienst via het online betalingssysteem van The Meetplant. De boeking is pas definitief als de Huurder een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.
 2. The Meetplant stuurt vervolgens een bevestigingsmail door naar de Verhuurder ter verdere afhandeling van de boeking van de Huurder.
 3. De bevestiging van de boeking, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde dienst(en) en de prijs omvat, wordt naar de Huurder verzonden per e-mail. Indien de Huurder binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen bevestigingse-mail heeft ontvangen dient hij contact op te nemen met The Meetplant, info@themeetplant.nl.
 4. Wanneer fysieke documenten vereist zijn, zal de Verhuurder deze naar de Huurder toezenden naar het adres die is opgegeven bij de boeking.
 5. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van The Meetplant en / of zijn Verhuurder bewijs vormen voor wat betreft de boekingen van de Huurder. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen geldig bewijs, en zijn dientengevolge aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.
 6. De documenten die worden verstrekt in verband met een via het Platform gereserveerde dienst worden geleverd op het door de Huurder bij zijn boeking verstrekte e-mailadres. In het zeldzame geval dat fysieke documenten vereist zijn, worden deze verzonden naar het door de Huurder bij zijn boeking opgegeven adres.
 7. Indien de levering van documenten in verband met een via het Platform gereserveerde dienst onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Huurder, dan zijn de Verhuurder noch The Meetplant aansprakelijk.
 8. De Verhuurder garandeert dat het door hem aangeleverde advertentiemateriaal voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving of andere bindende voorschriften, waaronder onder andere begrepen de toepasselijke reclamecodes. De Verhuurder garandeert bovendien dat het door haar aangeleverde advertentiemateriaal niet misleidend is.
 9. Verhuurder garandeert dat het door hem aangeleverde advertentiemateriaal een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aanbod bevat. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om door Huurder een goede beoordeling mogelijk te maken. Als de Verhuurder afbeeldingen en/of ander beeldmateriaal aanlevert, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod.
 10. In geen enkel geval komen boekingen rechtstreeks tot stand tussen Partijen. Bij alle boekingen zal The Meetplant altijd als intermediair fungeren. Het plaatsen van links naar andere websites, het plaatsen van telefoonnummers en het plaatsen van e-mailadressen is dan ook verboden.
 11. Indien The Meetplant ontdekt dat Partijen alsnog onderling boekingen hebben gedaan, zoals genoemd in het vorig lid, dan is The Meetplant bevoegd ter stond maatregelen hier tegen te treffen.

Artikel 4  Wijzigingen in boeking

 1. Wijzigingen in boekingen, zoals het invoeren van andere reserveringsdata, kunnen indien en voor zover mogelijk, alleen in overleg met en met goedkeuring van de Verhuurder worden gemaakt.
 2. The Meetplant heeft geen toegang tot boekingssystemen van Verhuurder en kan zelf geen aanpassingen uitvoeren in boekingen. Verzoeken van de Huurder tot wijziging van een boeking dienen via info@themeetplant.nl ingediend te worden. Dergelijke verzoeken zullen zo spoedig mogelijk door The Meetplant ter behandeling worden doorgezonden aan de betrokken Verhuurder.

Artikel 5  Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW, verzekeringen, maaltijden, eventuele persoonlijke kosten (telefoon, drankjes, etc.), alsmede meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de boekingsbevestiging genoemde kosten. De Verhuurder bepaalt in overleg met de Huurder de tijden dat de accommodatie tot beschikking van de Huurder staat en in welke staat deze opgeleverd wordt.
 2. De op het Platform getoonde prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde boekingen.
 3. The Meetplant is gerechtigd om van elke boeking 15 % commissie in rekening te brengen bij de verhuurder.
 4. The Meetplant is gerechtigd om bij Premium Verhuurders 20 euro per maand in rekening te brengen. Een Premium Lidmaatschap kan aangegaan worden voor bepaalde tijd en wordt bij geen tussentijds bericht stilzwijgend verlengd.

Artikel 6  Betaling

 1. Betaling door Partijen geschiedt middels IDeal of creditcard rechtstreeks aan The Meetplant.
 2. De reserverings- en betalingsvoorwaarden van de Dienstverlener zijn van toepassing verklaard en door de Huurder geaccepteerd tijdens het registratieproces op het Platform.
 3. De Verhuurder is vrij om zelf de prijzen te bepalen wanneer de ruimte of flexplek per uur, dag of dagdeel wordt verhuurd. The Meetplant houdt op elke transactie 15% commissie in. De door de Verhuurder bepaalde verhuurfee – 15% commissie wordt aan het eind van de maand door The Meetplant overgemaakt aan de Verhuurder op de bij The Meetplant bekende rekeningnummer.

Artikel 7  Annuleringen

 1. Verzoeken van de Huurder tot annulering van een boeking dienen via info@themeetplant.nl ingediend te worden. Dergelijke verzoeken zullen door The Meetplant ter behandeling worden doorgezonden aan de betrokken Verhuurder. Annuleringen 24 uur voor aanvang kunnen door de Huurder kosteloos worden gemaakt.
 2. Verhuurder kan 24 uur na de gemaakte reservering de reservering annuleren. Verhuurder dient dit tijdig aan te geven en mee te denken met een oplossing voor Huurder.
 3. Indien Verhuurder de reservering niet binnen 24 uur na de gemaakte reservering annuleert, zal The Meetplant de oorspronkelijke commissie op de boeking (15%) bij Verhuurder in rekening brengen.

Artikel 8  Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is The Meetplant aansprakelijk voor eventuele schade die bij Huurder is ontstaan door (over)boeking bij een Verhuurder.
 2. The Meetplant garandeert niet dat Verhuurder volledig en / of correct uitvoering geeft aan de boeking.
 3. The Meetplant is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Verhuurders op het Platform.
 4. The Meetplant kan geen controle uitoefenen over en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid, volledigheid, geschiktheid, de kwaliteit of veiligheid van de diensten die de Huurder van de Verhuurder afneemt, en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 5. The Meetplant kan er niet voor instaan dat de informatie op het Platform geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Huurder wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd door de Verhuurders en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 6. The Meetplant kan niet garanderen dat de Huurder en / of de Verhuurder te allen tijde gebruik kan maken van het Platform en de dienstverlening van The Meetplant. The Meetplant staat er niet voor in dat het Platform altijd beschikbaar is en ongestoord werkt. Storingen in het Platform en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk.
 7. The Meetplant is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van het Platform.
 8. The Meetplant is nimmer aansprakelijk voor schade bij de Verhuurder, welke veroorzaakt door de Huurder.
 9. The Meetplant is nimmer aansprakelijk voor schade bij de Verhuurder, veroorzaakt door gebruikmaking van het Platform.
 10. Voorgaande beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld van The Meetplant.

Artikel 9  Platform

 1. The Meetplant streeft ernaar de meest actuele informatie te plaatsen op Platform. Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele informatie daadwerkelijk geplaatst wordt. The Meetplant is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan.
 2. The Meetplant is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Platform (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en / of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud.
 3. The Meetplant is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en / of verbeteringen op het Platform aan te brengen.
 4. The Meetplant is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van de Verhuurders op het Platform te wijzigen of op te schorten.
 5. The Meetplant kan niet garanderen dat Partijen voor in staan dat diensten worden geleverd dan wel worden afgenomen.

Artikel 10  Persoonsgegevens

 1. De via het Platform verkregen persoonsgegevens wordt door The Meetplant vastgelegd in een database. De eigendoms-, gebruiks- en exploitatierechten van de gegevens liggen volledig bij The Meetplant. Alle inkomsten voortvloeiend uit het gebruik en / of de exploitatie van de gegevens komen volledig ten gunste van The Meetplant.

Artikel 11  Klachtenprocedure

 1. De Huurder dient gebreken of tekortkomingen geconstateerd aan de geleverde dienst binnen 14 dagen na voltooiing van de dienst schriftelijk of per e-mail (info@themeetplant.nl) aan The Meetplant te melden.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Huurder niet op.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal The Meetplant de Verhuurder sommeren alsnog na te komen zoals is overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Huurder schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 12  Slotbepalingen

 1. De voorwaarden blijven van kracht indien The Meetplant van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. The Meetplant is gerechtigd om de voorwaarden tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt niet voor reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Op elke rechtsbetrekking tussen de Huurder en de Verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Elk geschil tussen de Huurder en de Verhuurder, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangend met de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van de Verhuurder voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam.
 6. Deze voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2016.

—————————————————————————————

Algemene voorwaarden Worknomad locaties

Naast de hierboven genoemde algemene voorwaarden van The Meetplant gelden tevens deze aanvullende voorwaarden wanneer het gaat om abonnementen die zijn verstrekt tussen The Meetplant en Huurder. Ook deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 61953393 bij de Kamer van Koophandel.

De Virtuele Worknomad Pas is een Abonnementsvorm die wordt aangeboden door The Meetplant B.V. Met De Virtuele Worknomad Pas kunnen (ver)Huurders voor een vast bedrag per maand onbeperkt gebruikmaken van een selectie aan flexplekken aangeboden op het online Platform van The Meetplant.

Artikel 1  Definities

 1. In deze aanvullende voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
 2. The Meetplant: zijnde de onderneming die haar Platform ter beschikking stelt voor Verhuurders en Huurders.
 3. Verhuurder: leverancier van een dienst die aangeboden wordt op het Platform.
 4. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die op het Platform de aangeboden dienst boekt.
 5. Partijen: de Verhuurder en Huurder tezamen.
 6. Abonnement: overeenkomst tussen The Meetplant en Huurder.
 7. Platform: de website www.themeetplant.nl.
 8. Dienst: de op het Platform aangeboden inspirerende vergaderruimtes, -accommodaties en/of werkplekken en indien gewenst het aanbieden van aanvullende diensten op locatie zoals catering, overnachting, audiovisuele apparatuur etc.
 9. Boeking: Het reserveren van de dienst door de Huurder op het Platform.
 10. Indien één of meer bepalingen van deze aanvullende voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 11. De aanvullende voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Abonnement wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 12. Waar in deze aanvullende voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.
 13. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, prevaleert hetgeen in de aanvullende voorwaarden staat.

Artikel 2  Totstandkoming Abonnement

 1. Het Abonnement komt tot stand op het moment dat Huurder middels haar account een Abonnement aanvraagt, deze aanvraag door The Meetplant is bevestigd.
 2. Het Abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een Abonnement na afloop van de bij aanvang overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Abonnement uiterlijk één week voor de einddatum schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.
 4. Het verlengde Abonnement kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, met in acht neming van een opzegtermijn van één week.
 5. Het verlengde Abonnement wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
 6. Indien Huurder de aanmelding voor het Abonnement wil annuleren, dient hij binnen twee werkdagen na de aanmelding per e-mail contact op te nemen met The Meetplant.
 7. Met uitzondering van het doorsturen van de betalingsgegevens naar Verhuurder is The Meetplant op geen enkele wijze betrokken bij en verantwoordelijk voor de betaling door de Huurder aan de Verhuurder.

Artikel 3  Boekingen op het Platform

 1. De Huurder maakt de boeking definitief door betaling van de dienst via het online betalingssysteem van The Meetplant. Indien de Huurder zijn of haar account heeft geüpgraded naar The Worknomad Pass, geldt dat zij alleen zijn/haar Worknomad-code in dient te vullen bij de bevestiging van de boeking. In beide gevallen is de boeking pas definitief als de Huurder een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.
 2. The Meetplant stuurt vervolgens een bevestigingsmail door naar de Verhuurder ter verdere afhandeling van de boeking van de Huurder.
 3. De bevestiging van de boeking, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde dienst(en) en de prijs omvat, wordt naar de Huurder verzonden per e-mail. Indien de Huurder binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen bevestigingse-mail heeft ontvangen dient hij contact op te nemen met The Meetplant, info@themeetplant.nl.
 4. Wanneer fysieke documenten vereist zijn, zal de Verhuurder deze naar de Huurder toezenden naar het adres die is opgegeven bij de boeking.
 5. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in de informatiesystemen van The Meetplant en/of zijn Verhuurders bewijs vormen voor wat betreft de boekingen van de Huurder. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen geldig bewijs, en zijn dientengevolge aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.
 6. De documenten die worden verstrekt in verband met een via het Platform gereserveerde dienst worden geleverd op het door de Huurder bij zijn boeking verstrekte e-mailadres. In het zeldzame geval dat fysieke documenten vereist zijn, worden deze verzonden naar het door de Huurder bij zijn boeking opgegeven adres.
 7. Indien de levering van documenten in verband met een via het Platform gereserveerde dienst onmogelijk is wegens een fout gemaakt door de Huurder, dan zijn de Verhuurder noch The Meetplant aansprakelijk.
 8. De Verhuurder garandeert dat het door hem aangeleverde advertentiemateriaal voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving of andere bindende voorschriften, waaronder onder andere begrepen de toepasselijke reclamecodes. De Verhuurder garandeert bovendien dat het door haar aangeleverde advertentiemateriaal niet misleidend is.
 9. Verhuurder garandeert dat het door hem aangeleverde advertentiemateriaal een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aanbod bevat. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om door Huurder een goede beoordeling mogelijk te maken. Als de Verhuurder afbeeldingen en/of ander beeldmateriaal aanlevert, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod.
 10. De Verhuurder bepaalt zelf eventuele aanvullende voordelen, zoals het aanbieden van gratis koffie of thee. Of de mogelijkheid om gratis te printen. Deze voordelen dienen duidelijk in de beschrijving van de locatie op het Platform van The Meetplant te staan.
 11. Het Abonnement is geldig op de door The Meetplant speciaal geselecteerde locaties.
 12. In geen enkel geval komen boekingen rechtstreeks tot stand tussen Partijen. Bij alle boekingen zal The Meetplant altijd als intermediair fungeren. Het plaatsen van links naar andere websites, het plaatsen van telefoonnummers en het plaatsen van e-mailadressen is dan ook verboden.
 13. Indien The Meetplant ontdekt dat Partijen alsnog onderling boekingen hebben gedaan, zoals genoemd in het vorig lid, dan is The Meetplant bevoegd ter stond maatregelen hier tegen te treffen.

Artikel 4  Prijzen 

 1. De op het Platform getoonde prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde boekingen.
 2. Afhankelijk van het gekozen Abonnement is The Meetplant gerechtigd om een vergoeding ex. btw in rekening te brengen bij de Huurder die een Abonnement heeft afgesloten.
 3. De reserverings- en betalingsvoorwaarden van de dienstverlener zijn van toepassing verklaard en door de Huurder geaccepteerd tijdens het boekingsproces op het Platform.

Artikel 5  Worknomad locaties

 1. De Verhuurder dient op het Platform, middels zijn eigen account, aan te geven welke ruimtes geregistreerd dienen te worden als een Worknomad locatie.
 2. Indien de Verhuurder de betreffende locatie uit het vorig lid niet meer wil kwalificeren als een Worknomad locatie, dient de Verhuurder per e-mail The Meetplant hierover te informeren. The Meetplant zal vervolgens binnen een week de kwalificatie op het Platform verwijderen.

Artikel 6  Betaling Abonnement

 1. Betaling van de overeengekomen vergoeding voor het Abonnement door de Huurder, dient plaats te vinden voorafgaand aan het afsluiten van het Abonnement.
 2. De betaling, zoals genoemd in het vorige lid, dient plaats te vinden middels de door The Meetplant aangeleverde betaallink.
 3. Wanneer Huurder de betaling, als bedoeld in dit artikel, niet heeft voldaan, dan is The Meetplant gerechtigd de uitvoering van het Abonnement op te schorten tot het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden. Eventuele extra kosten voor The Meetplant die uit deze opschorting voortvloeien, komen geheel voor rekening van Huurder.
 4. Verhuurder ontvangt voor de Verhuur van de worknomad locatie een standaard vergoeding van 1 euro per verhuurde stoel, per uur. Dit bedrag wordt automatisch aan het eind van de maand door The Meetplant overgemaakt.

Artikel 7  Slotbepalingen

 1. De voorwaarden blijven van kracht indien The Meetplant van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. The Meetplant is gerechtigd om de voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 3. Op elke rechtsbetrekking tussen de Huurder en de Verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Elk geschil tussen de The Meetplant en Huurder dan wel The Meetplant en Verhuurder dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangend met de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van de Verhuurder voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam.

Deze voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2016.